W zakresie prawa odszkodowawczego Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie dochodzenia m.in.:

  • odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych
  • odszkodowań z tytułu tzw. błędu w sztuce lekarskiej i medycznej
  • odszkodowań przesyłowych
  • odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej
  • renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej
  • renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył