W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w zakresie spraw o:

  • zapłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń
  • bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy oraz niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • ustalenie stosunku pracy
  • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
  • mobbing i dyskryminację
  • odpowiedzialności pracowników
  • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu