Kancelaria oferuje pomoc prawną  w sprawach przeciwko instytucjom finansowym m.in. w sprawach dotyczących :

  • kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą
  • sankcji kredytu darmowego
  • bezpodstawnego wypowiedzenia przez bank umowy pożyczki / kredytu
  • roszczeń banku z tytułu  bezumownego korzystania z kapitału / waloryzacji kapitału udzielonego kredytu
  • roszczeń instytucji finansowych  o zapłatę w związku z nieterminową spłatą zobowiązań