W zakresie prawa handlowego i gospodarczego Kancelaria udziela pomocy prawnej m.in. w przedmiocie:

  • doradztwa w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
  • sporządzania umów,  aktów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych
  • rejestracji spółek handlowych oraz zmian w umowach spółek lub statutach oraz wprowadzania zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • prowadzenia postępowań o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników lub Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy
  • przygotowywania dokumentacji korporacyjnej
  • prowadzenia postępowań sądowych dotyczących stosunków wewnątrzkorporacyjnych
  • prowadzenia postępowań  o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników lub Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy
  • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku upadłego lub z możliwością zawarcia układu, zgłaszanie wierzytelności oraz reprezentacja w toku postępowania)