Masz Prawo do mediacji rozwodowej

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji jaką przychodzi podjąć w życiu.  Ostateczne rozstanie częstokroć poprzedzone jest różnymi rozterkami… jak przeżyć rozwód, jak żyć po rozstaniu, jak wytłumaczyć dziecku zaistniałą sytuację. Jeśli relacji pomiędzy małżonkami nie uda się  naprawić a rozwód jest już tylko formalnością warto skorzystać z mediacji rozwodowej. Mediacja to tylko i aż rozmowa,  której celem jest wzajemne zrozumienie i dojście do wspólnie akceptowalnego konsensu. Mediator […]

MASZ PRAWO do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia przez ZUS.

  Podstawę materialnoprawną żądania odsetek od organu rentowego stanowią przepisy  Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zw. z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony, któremu bezpodstawnie odmówiono wypłaty świadczenia bądź wypłacono świadczenie w zaniżonej wysokości przysługuje prawo do wypłaty odsetek z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia. Z mojej praktyki wynika jednak, że w większości przypadków przedmiotowe odsetki nie są wypłacane na rzecz ubezpieczonych. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. […]

MASZ PRAWO złożyć odwołanie od decyzji ZUS

W ostatnim czasie zauważyć można zwiększoną ilość decyzji wydanych przez organ rentowy w zakresie  obowiązku zwrotu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich. Kontrole organu rentowego dotyczące realizacji umów o pracę zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników coraz częściej kończą się wydaniem przez organ rentowy decyzji odmawiającej zgłoszonemu pracownikowi prawa do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Niejednokrotnie bywa także, że wysokość ustalonych przez organ rentowy świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest […]

MASZ PRAWO zakwestionować zastrzeżoną w umowie karę umowną

Kara umowna jest bardzo ważną instytucją prawa zobowiązań. Z uwagi na funkcje oraz cele kary umownej instytucja ta zyskuje na popularności i tym samym wprowadzana jest do większości umów, zwłaszcza do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Istota kary umownej. Kara umowna jest to zapłata określonej sumy, którą można zastrzec w umowie jako formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Co do zasady: karę umowną […]

MASZ PRAWO do odszkodowania za nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny

Oferowane przez salony kosmetyczne zabiegi pozwalają nam poczuć się pięknie, podkreślić urodę, bądź po prostu poprawić to co nie do końca wyszło matce naturze. Kwasy, botoks, laseroterpia, makijaż permanentny to tylko przykłady zabiegów, którym coraz chętniej  poddają się  klienci gabinetów kosmetycznych. Z perspektywy wykonywanego przeze mnie zawodu wynika, że wraz ze wzrostem  popularności oraz dostępności zabiegów kosmetycznych wzrasta ilość spraw sądowych będących następstwem nieprawidłowo wykonanego zabiegu kosmetycznego. […]

MASZ PRAWO do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

Podstawę prawną roszczenia o odszkodowanie  stanowi Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Pomimo bardzo dużej ilości opóźnionych lub odwołanych lotów pasażerowie, ze względu na nieznajomość swoich praw nie występują do linii lotniczych z roszczeniem o odszkodowanie. Poniżej przedstawiam jakie roszczenia przysługują […]

MASZ PRAWO do podwyższenia alimentów

Wysokość obowiązku alimentacyjnego ustalona na podstawie wyroku bądź ugody  może być zmieniona.  W przypadku, w którym potrzeby Twojego dziecka wzrosły bądź możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów uległy zwiększeniu albo nastąpiła inna zmiana okoliczności ( istotna z punktu widzenia przedmiotu sporu)  zasadnym jest wystąpienie z roszczeniem o podwyższenie alimentów. Poniżej słów kilka na temat obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy – zgodnie z art. 135 par. […]