W ostatnim czasie zauważyć można zwiększoną ilość decyzji wydanych przez organ rentowy w zakresie  obowiązku zwrotu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich. Kontrole organu rentowego dotyczące realizacji umów o pracę zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników coraz częściej kończą się wydaniem przez organ rentowy decyzji odmawiającej zgłoszonemu pracownikowi prawa do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Niejednokrotnie bywa także, że wysokość ustalonych przez organ rentowy świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zaniżona.

W powyższych sytuacjach a także w każdym innym przypadku, w którym decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest niekorzystna dla ubezpieczonego należy złożyć odwołanie. Wadliwość decyzji może wynikać z wielu aspektów, błędnego zastosowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przepisów prawa bądź nieprawidłowego ustalenia przez organ rentowy stanu faktycznego sprawy. Z mojej praktyki wynika, że decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niejednokrotnie naruszają przepisy prawa a przede wszystkim są niekorzystne dla ubezpieczonego.

Problematykę odwołania od decyzji organu rentowego przedstawię na przykładzie ostatnich spraw prowadzonych przez Kancelarię, które zakończyły się sukcesem. Praktyka nakazuje przyjąć, że w większości przypadków organ rentowy bądź  bezpodstawnie  odmawia  prawa do wnioskowanego świadczenia bądź przyznaje  zaniżoną wysokość świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych.

W precedensowej sprawie prowadzonej przez Kancelarię, która dotyczyła  prawa do emerytury mieszanej oraz sposobu naliczenia wysokości emerytury organ rentowy odmówił prawa Ubezpieczonej do naliczania emerytury na zasadach emerytury mieszanej i przyznał Wnioskującej  prawo do emerytury na tzw. nowych zasadach, które z fiskalnego punktu widzenia były dużo mniej korzystne dla Ubezpieczonej.

Emerytura mieszana obliczana jest częściowo według starych i częściowo według nowych reguł. Na jej całość składają się procentowe wartości emerytury ustalonej odpowiednio na podstawie art. 53 i art. 26 ustawy emerytalnej. O emeryturę mieszaną ubiegać się mogą osoby, które:

  • wiek uprawniający do emerytury ukończyły w latach 2009-2014,
  • nie były członkami otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa
  • nie pobierały emerytury, choćby za 1 miesiąc, na podstawie przepisów o wcześniejszych emeryturach.

W omawianej sprawie Ubezpieczona spełniała wszystkie ww. warunki, z tym że wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia emerytalnego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dla mężczyzn. Organ rentowy odmówił wnioskującej prawa do naliczenia emerytury na zasadach mieszanych wskazując na spóźniony wniosek ubezpieczonej w tym zakresie. ZUS w uzasadnieniu przedstawionego stanowiska powoływał się na przepisy ustawy o emeryturach kapitałowych w związku z ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych wskazując, że złożenie wniosku o ustalenie prawa do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego niweczy prawo ubezpieczonej do naliczenia emerytury na tzw. zasadach mieszanych.

Na skutek złożonego odwołania Sąd zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i przyznał odwołującej prawo na obliczenia emerytury na zasadach mieszanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd  w pełni podzielił stanowisko reprezentowane przez Kancelarię w toku postępowania odwoławczego. Co istotne ZUS nawet nie złożył apelacji od ww. wyroku. W  następstwie orzeczenia sądowego organ rentowy  wydał decyzję o przyznaniu ubezpieczonej prawa do obliczenia emerytury na zasadach emerytury mieszanej i przystąpił do wypłaty na rzecz Ubezpieczonej świadczenia emerytalnego w podwyższonej wysokości z wyrównaniem świadczenia od daty jego przyznania.

W innej sprawie dotyczącej decyzji organu rentowego o odmowie podlegania ubezpieczeniom społecznym zgłoszonej do ubezpieczenia pracownicy ZUS wskazywał na pozorność zawartej umowy o pracę. W następstwie wydanej decyzji organ rentowy odmówił ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego.

W toku prowadzonego postępowania Kancelaria reprezentowała stanowisko zgodnie z którym umowa o pracę jest ważna, nawet wtedy kiedy została zawarta w celu objęcia pracownika ochroną ubezpieczeń społecznych. Istotnym dla rozstrzygnięcia powyżej sprawy było wykazanie, że umowa o pracę była rzeczywiście realizowana i spełniała ustawowe przesłanki, o których mowa w kodeksie pracy.

Natomiast w kolejnej sprawie, w której Sąd uznał umowę o pracę zawartą dla pozoru i utrzymał w mocy decyzję organu rentowego o odmowie podlegania ubezpieczeniom społecznym zgłoszonemu pracownikowi sukcesem Kancelarii było doprowadzenie do sytuacji, w której nie pracownik (reprezentowany przez Kancelarię)  a płatnik składek został zobowiązany do zwrotu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich.

Wniosek: Decyzja ZUS to nie wyrok, masz prawo złożyć od niej odwołanie.

 

W przypadku w którym otrzymałeś niekorzystną decyzję organu rentowego, warto przeanalizować podstawy jej wydania i zasadność złożenia odwołania. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

 

Zapraszam do kontaktu,

Adw. Anita Supłacz