Wysokość obowiązku alimentacyjnego ustalona na podstawie wyroku bądź ugody  może być zmieniona.  W przypadku, w którym potrzeby Twojego dziecka wzrosły bądź możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów uległy zwiększeniu albo nastąpiła inna zmiana okoliczności ( istotna z punktu widzenia przedmiotu sporu)  zasadnym jest wystąpienie z roszczeniem o podwyższenie alimentów.

Poniżej słów kilka na temat obowiązku alimentacyjnego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy – zgodnie z art. 135 par. 1 k.r.o – od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz  możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie da się jednoznacznie zdefiniować. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech dziecka a także od okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których dziecko się znajduje. Rodzice natomiast w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych,  duchowych, a także środki potrzebne do wychowania rozrywki oraz wypoczynku.

Co do zasady możliwości zarobkowe rodzica  nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych
i fizycznych.

Istotnym dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego jest stanowisko judykatury zgodnie z którym poziom życia dziecka powinien odpowiadać poziomowi życia rodzica (zobowiązanego) oraz dotychczasowemu poziomowi życia, do jakiego dziecko przywykło
w trakcie trwania związku małżeńskiego rodziców.  Dziecko bowiem nie powinno ponosić negatywnych konsekwencji rozpadu rodziny.

Oczywiście każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Zawsze jednak powinna  być analizowana przez pryzmat dobra dziecka, bo ono jest przecież najważniejsze.

Chcesz wystąpić z powództwem o zasądzenie alimentów albo z powództwem o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego? Skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Adw. Anita Supłacz